සිංහල Geek Show – iphone 7 Specs Rumors price release data in Sinhala Sri Lanka

Video is ready, Click Here to View ×


අලුත්ම Apple iPhone 7 එක කොහොමවෙයිද Apple සෙට් එක අනිවා බලන්න new releasing iphone 7 specs and release date iphone 7 7s plus pro ios 10 battry life ram a10 prcessor rapir spesification back cover temperd glass ear phone wifi price in sri lanka best iphone image wallpapers in sinhala iphone 7 sri lanka duty free dialog used price in sri lanka 16gb 32gb 64gb 128gb 256gb
Contact me on – http://ChanuxBro.com
Facebook : http://facebook.com/ChanuxBro
Instagram : http://instagram.com/ChanuxBro
Twitter : https://twitter.com/ChanuxBro

30 Comments on සිංහල Geek Show – iphone 7 Specs Rumors price release data in Sinhala Sri Lanka

  1. Nice geek video and really appreciate the effort, pls mind this constructive criticism ; don't use 'ඉතිං' part every half a minute , it sucks when you hear on the narration. Please keep it up and try to enhance the back ground of your setup bro, like pure white or ash, it will give you a vibrant quality with official look ( i.e. Check out videos from @techbuffolo @mkbhd )
    Wish you all the success, cheers !

  2. E wagema eke ena eka camera ekak 12 mpxl isigjt camera ekak wela anith camera eka 8 mpxl wide angle lense ekak wei kiyala hithanawa. E wagema manual camera controls and raw support eka thiyei :)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*